Missbruk

För att komma ur ett missbruk är det viktigt att våga be om hjälp, våga göra saker annorlunda än tidigare och att hitta sådant som håller motivationen uppe.

Hjälplinjer – om du behöver någon som lyssnar

Det finns hjälplinjer och telefonjourer som du kan ringa till om du behöver prata med någon om din situation i livet, antingen kring en speciell problematik eller generellt. De som svarar kan vara allt från privatpersoner som engagerar sig ideellt till yrkesverksamma.

Vänd dig till en hjälplinje eller telefonjour:

 • Om du vill prata med någon anonymt.
 • Om du vill prata med någon utan att behöva träffa dem.

Exempel på hjälplinjer kring missbruk:

 • AA:s telefonjour – om du är orolig för ditt drickande kan du ringa hit och tala med en nykter alkoholist.
 • Alkohollinjen – om du har frågor eller behöver stöd. Du kan vara anonym och samtalet är kostnadsfritt.
 • Dopingjouren – rådgivning kring dopingmissbruk.
 • IOGT-NTOs alkoholrådgivning – om du vill prata med någon om dina tankar, frågor och funderingar kring narkotika- och/eller alkoholproblem samt få stöd och råd för att göra en förändring.
 • Stödlinjen – tips och råd om hur du förändrar dina spelvanor. Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning över telefon, chatt, e-post och SMS.

Hälso- och sjukvården – medicinsk hjälp att bryta missbruk

Sveriges hälso- och sjukvård är indelad i olika landsting. Landstingen ansvarar för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvården ansvarar för att behandla missbruk och beroende utifrån ett hälsoperspektiv och arbetar medicinskt. Oftast kan du få sådan vård via speciella beroendemottagningar.

Vänd dig till hälso- och sjukvården:

 • Om du behöver hjälp att avgiftas.
 • Om du behöver medicinsk hjälp att lindra abstinens.
 • Om du behöver rådgivning och information.
 • Om du behöver samtalsstöd för att bryta ditt missbruk.
 • Om du behöver psykoterapi för att förhindra återfall.

Tips – bra att veta:

 • Behöver du hjälp akut vänder du dig till en akutmottagning. Det finns speciella akutmottagningar för beroende.
 • I början av din kontakt på beroendevården så görs en utredning av din beroendeproblematik för att se hur du på bästa sätt kan få hjälp.
 • Om du har insatser från både landsting och kommun samtidigt har du rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). Du kan hitta mer information om detta om du söker på ”samordnad individuell plan” på Socialstyrelsens hemsida eller via sjukvårdsrådgivningen.

Föreningar/ organisationer – träffa andra med liknande erfarenheter

Många frivilligorganisationer har verksamheter där de erbjuder olika former av stöd och rådgivning för personer med alkohol- och drogberoende. För många kan kontakt med frivilligorganisationer vara ett viktigt komplement till stöd från sjukvård och socialtjänst. Hör dig för vad som finns på din ort, du kan till exempel ringa kommunens växel och fråga vilka föreningar och organisationer som har sådana verksamheter i din kommun.

Vänd dig till föreningar/organisationer:

 • För att få stöd att återta en plats i samhället.
 • För att få hjälp att blir fri från droger och alkohol.
 • För att få ett bredare nyktert och hederligt socialt nätverk.

Tips på föreningar:

 • KRIS – För dig med missbruk, kriminalitet eller utanförskap.
 • Unga KRIS – För dig under 25 år med missbruk, kriminalitet eller utanförskap.
 • X-cons – För dig med missbruk, kriminalitet eller utanförskap.
 • Ung i X-cons – För dig under 25 år med missbruk, kriminalitet eller utanförskap.
 • Länkarna – För dig som har problem med alkohol och droger.
 • IOGT-NTO – För dig som vill leva ett nyktert liv.
 • Spelberoendes Riksförbund – För dig som har problem med spel.

Tolvstegsrörelsen – gemenskap för att tillfriskna från beroende

Tolvstegsrörelsen, också kallad Minnesotamodellen, är en andlig gemenskap för olika former av missbruk och tvångsmässiga beteenden. Alla program utgår ifrån en gemenskap där individer delar sina erfarenheter, förhoppningar och styrka med varandra för att hålla sig nyktra.

Vänd dig till tolvstegsrörelsen:

 • Om du har en önskan att sluta missbruka.
 • Om du vill ha regelbundna och strukturerade möten att delta på.
 • Om du vill kunna vara anonym.

Tips – bra att veta:

 • Anonymitet är en av tolvstegsrörelsens traditioner, det innebär att information om vad som sagts och vilka som var där, stannar i rummet.
 • Du kan själv välja hur mycket du vill dela på ett tolvstegsmöte. Det betyder också att du kan delta på ett möte och bara sitta tyst och lyssna.

Exempel på tolvstegsgrupper kring missbruk:

 • AA – Alcoholics Anonymous
 • NA – Narcotics Anonymous
 • DAA – Drug Addicts Anonymous
 • GA – Gamblers Anonymous
 • SLAA – Sex and Love Addicts Anonymous

Socialtjänsten – sök stöd för att komma ifrån missbruk

Socialtjänsten är en del av kommunens verksamhet. Socialtjänsten ansvar är att alla som är folkbokförda där ska får hjälp och stöd om man inte får det någon annanstans. Är du i akut behov av stöd kan du vända dig till socialtjänsten i den kommun du befinner dig i. Socialtjänsten ansvarar för att personer ska få det sociala stöd de behöver för att kunna komma ifrån sitt missbruk samt att sprida kunskap om den hjälp som finns att få.

Vänd dig till Socialtjänsten om du vill:

 • Få stöd på hemmaplan, exempelvis i form av en samtalskontakt eller en strukturerad behandling.
 • Få hjälp med avgiftning i öppenvård.
 • Få stöd i hemmet och med vardagliga rutiner.
 • Få en sysselsättning att gå till om dagarna.
 • Få behandling på behandlingshem

Tips – bra att veta:

 • När du vänder dig till socialtjänsten får du kontakt med en socialsekreterare som gör en utredning av din situation för att se vilket stöd som passar dig bäst.
 • Olika kommuner arbetar på olika sätt, men du har alltid rätt att framföra dina egna önskemål om hur du vill att din behandling ska se ut.
 • Vård och behandlingsinsatser ska vara frivilliga så långt som möjligt. I allvarliga fall är socialtjänsten skyldig att ingripa för att personer med missbruksproblem ska få den vård de behöver. Vård kan då ges under tvång enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM). Lagen får bara användas om det inte finns några andra alternativ.

Kriminalvården – få stöd att förebygga återfall

Kriminalvården är en myndighet som arbetar för att minska återfall i brott. De ansvarar för häkten, fängelser och frivård.

Vänd till till Kriminalvården:

 • Om du under den tid du har kontakt med Frivården har behov av stöd kring missbruk och beroende.
 • Om du vill ta del av ett behandlingsprogram kring missbruk och beroende.
 • Om du vill få stöd via samtal för att få hjälp med motivationen för att förebygga återfall.

Tips – bra att veta:

 • För att få gå ett behandlingsprogram måste du själv vilja ändra din livsstil.
 • På många anstalter, häkten och frivårdskontor finns det Visionsrum. Syftet med rummen är att ge dig en större möjlighet att arbeta med din situation och framtid. Där kan du ta del av samhällsinformation från exempelvis myndigheter, organisationer och föreningar. Informationen kan förmedlas i broschyrer, samtal eller föreläsningar. Fråga personalen om det finns just där du är.

www.friguiden.se kan du få ytterligare vägledning och ta del av hur andra har kommit ur missbruk.

Om Friguiden

2012 påbörjades Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Attention Fri. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Riksförbundet Attention

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.