Hem > Forum > Arbete & Skola > Korruption och Diskriminering inom Sjukvård med stöd av Domstolssystemet och SoS

Korruption och Diskriminering inom Sjukvård med stöd av Domstolssystemet och SoS

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
1
 • SoS berövar legitimation på en specialistläkare under långtidssjukskrivning som bestraffning för att läkare protesterat mot bristande patientsäkerhet, usel arbetsmiljö och mot diskriminering för etnicitet och ursprung samt mot sexuella trakasserier.

  ”Frispråkighet” eller så kallad yttrande frihet är lika med möjligheter för att kunna utrycka högt en annan åsikt, att ha möjlighet till att kunna ifrågasätta, ha en annan tankegång och våga dela den med andra utan att vara rädd för represalier, diskriminering och bestraffningar.

  Systemet tillåter inte längre ”frispråkighet” och det är nog därför man vill förbjuda även strejk.

  Frispråkiga som tror sig ha rätt till yttrandefrihet först erbjuds förhandling med erbjudande om pengar för att tystas ner. Men om det inte går som makthavarna planerat jagas ”frispråkiga” som vilda djur och då alla medel är tillåtna för systemet.

  Huvudpoängen är att vad som än händer skall ske bakom kulisserna, i hemlighet. Ingen information skall läka ut. Inga bevis för nepotism heller. Då får man bryta mot lagen, anpassa rättssystem efter behov,  ljuga, förnedra, vanhedra.

  Lagar behöver inte följas. Frågor får lämnas obesvarade. Kampen som sker bakom kulisserna i ett vakuum mellan enskild individ som slåss för sina rättigheter och för sitt liv mot mäktig statlig samspelt mekanism är väldigt ojämn.

  Ingen journalist vågade belysa detta ärende hittills. Skandal som skedde bakom kulisserna skulle tystas ner liksom läkare som vågade stå för sina och andras rättigheter. Det är intressant sätt för systemet att lösa problem med sviktande patientsäkerhet, ständig platsbrist, sviktande arbetsmiljö och hård, obarmhärtig personal politik. Tysta ner en i taget tydligen är lösningen på dessa långvariga problem. (se artiklar längst ner)

  Detta ärende handlar om häxjakt av en läkare som har en annorlunda ursprung och etnicitet.

  Arbetsgivare misslyckades med att köpa ut tjänst av en fastanställd läkare som vågade kritisera arbetsgivare för tillåtna sexuella trakasserier, etnisk diskriminering och bristande patientsäkerhet som bottnar i dålig personalpolitik med bristande arbetsmiljö. Därav valde arbetsgivare att handla bortom lagens gränser väl medvetna om att deras handlingar oavsett vilket kommer att förbli obestraffade.

  Arbetsgivare anmäldes av läkare till IVO och arbetsmiljöverket, vilket resulterade med att läkare var först avstängd från sitt arbete och sedan uppsagd. Det var precise den reaktion som man ”förväntar sig”, när man gör anmälan mot brister och försummelser som kostar liv och hälsa.

  Trots erbjudande om utköp samt erbjudande om goda referenser och trots olaga hot från arbetsgivare valde läkare att gå vidare till Rätten för att överklaga olaglig uppsägning i god tro på lagsystemet och arbetsrätten med begäran om att lämna ärende om diskriminering till DO.

  Läkare var hotad flertal gånger under förhandlingar. Arbetsgivare lovade att de ser till att läkare kommer att berövas läkarlegitimation om den inte går med på deras villkor, för att de har medel. (inspelat).  Polisanmälningar gjordes utan respons.

  (Domstolsärende T5759-17, T6568-17, B20/18, Ö 6610-18, Ö3566-18).

  Läkare valde att anmäla Region Uppsala/ Akademiska sjukhuset (arbetsgivare) för olagligt uppsägning och för diskriminering i september 2017.

  Under rättegången ändrade arbetsgivare sitt aktuella namn mot ett gammalt benämning/namn som fick inte användas länge.

  Ärende som initialt handlade om preskriberade personliga skäl till olaglig uppsägning samt diskriminering omvandlades till ärende om huruvida två olika juridiska personer använder ett och samma organisationsnummer.  Anmälan gjordes mot Region Uppsala, men detta faktum ignorerades av samtliga domstolar i ärende. Tvisten mot Region Uppsala omvandlades mot tvisten mot Uppsala Läns Landsting som avslutade sin existens 2016.

  Uppsala Läns Landsting juridiskt upphörde sin existens 31/12-2016. Den nuvarande organisation bildades den 1 januari 2017 genom en sammanslagning av Landstinget och Regionförbundet i Uppsala Län, vilket bildade ny organisation vid benämning Region Uppsala.

  Region Uppsala ledning har skrivit: ”

  Vårt namn
  Vi ska givetvis undvika att använda vårt gamla inaktuella namn. Det gäller i alla sammanhang, internt som externt. Om vi upptäcker att det gamla namnet dröjt sig kvar i något sammanhang där det inte är korrekt så åtgärdar vi det omgående.

  Region Uppsalas organisation
  Region Uppsalas verksamhet bedrivs i elva förvaltningar.

  Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folktandvården och Nära vård och hälsa, de är förvaltningar där personalen arbetar med hälso- och sjukvård.
  Övriga förvaltningar är Regionkontoret, Kultur och bildning, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Fastighet och service, Patientnämndens kansli, Resurscentrum och Varuförsörjningen.

  Region Uppsala har även några helägda bolag inom kollektivtrafikområdet:
  Gamla Uppsala Buss AB, Upplands Lokaltrafik AB, AB Uppsalabuss samt några delägda bolag, ALMI Företagspartner Uppsala AB, Destination Uppsala AB i likvidation, AB Transitio  med mera”

  I bl.a. SFS 2018:1653 §1; 1974:174; BV –

  framkommer det tydligt och klart att organisationsnummer fungerar i Sverige som personummer, och avser EN juridisk person, alltså EN kommun, ETT aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, myndighet, ekonomisk förening, ideal förening, stiftelse eller trossamfund.

  Med andra ord ett organisationsnummer  hör till ett företag, myndighet mm. Dvs. enligt lagen får inte Region Uppsala och Uppsala Läns Landsting, dvs två olika juridiska personer  använda ett och samma organisationsnummer. Dessutom näringskännetecken bör obligatorisk finnas med på varje kvitto och juridiskt dokument.

  Samtliga Domstolar bl.a. Uppsala Tingsrätten (förutom Trädskodom, en enda dom som var korrekt, enligt lagen), Arbetsrätten, SveaHovrätten, Högsta Domstolen, Kronofogden, Skatteverket, Statistiska byrå, JO  bortsåg faktum att lagstiftning är grunden till korrekt beslutsfattande och har ingen behov att bevisas.

  Skatteverket som granskar med obarmhärtig noggrannhet privata företag och juridiska personer har ignorerat faktum att Region Uppsala har ändrat sin benämning till en gammal benämning i en juridiskt sammanhang.

  Mer än så har Skatteverket/Kronofogden/Statistiska byrå lämnat information (som är inspelat) om att organisation Region Uppsala existerar inte och det gör absolut ingenting om att Uppsala LänsLandsting inte anmälde namnbyte.

  Men på varenda ett kvitto som vi skattebetalare  lägger ut våra pengar på för bl.a. sjukvård, bussbiljetter mm, står näringskännetecken för Region Uppsala. Vart tar våra pengarna vägen i så fall?

  Läkare uppmärksammade TR om begånget fel minst fem gånger och bad om ändring av benämning mot myndighet/juridisk person som anmäldes i juridiskt ärende, vilket var Region Uppsala, inte Uppsala Läns Landsting. Dokument om uppsägning utfärdades av Region Uppsala.

  Dessutom togs upp massvis med gånger omständigheter kring olaglig uppsägning där man bl.a. påpekade att Region Uppsala försuttit sitt rätt till förhandling inte minst med tanke på att Region Uppsala kunde inte delge/ framställa vare sig muntligt eller skriftligt  dokumentation som stöd för uppsägning vare sig vid varsel- eller vid uppsägningstillfällen.

  Samtliga påstående om tjänstefel vilka användes av arbetsgivare i sin talan i domstolen var samma händelse som läkare har åberopat som trakasserier tidigare och togs upp vid flertal möte med arbetsgivare under förhandlingar. Arbetsgivare trots flertal löften delgav dock ingen utredningsresultat som skulle vara understöd för deras talan. Läkare däremot hade flertal inspelningar om med de påstådda händelser som avslöjade arbetsgivarens lögner.

  Kollektivt avtal som arbetsgivare borde ta hänsyn till ignorerades i detta ärende helt och hållet.

  Omständigheter anmäldes till JO, liksom faktum att IVO har informerat arbetsgivare om att läkare anmälde sviktande patientsäkerhet och begärde inspektion på arbetsplatsen.

  Samtliga anmälan ignorerades och vissa av de  lämnades utan svar.

  Enligt FL § 6,7,9  § 25 m.fl.  har myndigheter skyldighet att handlägga ärende skyndsamt och kommunicera tydligt med att besvara samtliga frågor som gäller ärende och handläggning.

  Samtliga domstolar var eniga med om att ignorera frågor som rörde  handläggning av ärende och ärende i sig.

  Frågor, rättelsen lämnades utan åtgärd/svar. Konstiga beslut som oftast av oklara anledningar inte kom fram, med avsaknad av delgivning användes som taktik  av samtliga myndigheter för att kringgå lagen i detta ärende.

  Till och med ignorerades av TR upplysningar som kärande/läkare lämnade i förväg i ärendet om utebliven närvaro på mötet den 8/3-2018, inte minst med tanke på felaktigt anmäld motpart och krävde svar/förtydligande mm. från TR innan möte planeras.

  Inget förtydligande delgavs. Mötet trots god kännedom om karandes frånvaro blev ändå av och ärende avslutades med ett beslut i samråd med Uppsala Läns Landsting den 08/03-2018..

  Med detta bröt TR mot flera paragrafer. Mer än så besvärade sig inte TR med åberopat  syfte för rättegången som var olaglig uppsägning och diskriminering, trots inlämnade skriftliga handlingar.

  Domstol anmäldes för jäv. Resten är bara ett stort skämt.

  Alla Domstolar höll med om att Region Uppsala och Uppsala Läns Landsting får ha samma organisationsnummer. Olaglig uppsägning eller diskriminering kom inte ens på frågan.

  Rättsystemet i ärende försatte framgångsrikt att diskriminera individen med bräcklig hälsotillstånd i stället för att skydda den genom att följa lagar.  Rättsystem som kringgår lagar har man svårt att kalla för en rättslig, utan snarare är namnet korrupt.

   

  Enligt advokat från svensk advokatsamfundet har lagen ingen betydelse för Domstolar, utan personlig inställning är avgörande. ”Tycker domare synd om en eller inte.”  Advokaten talade sanning, fast man hade svårt att tro det. (Inspelning lämnades till Domstolar och finns i domstolsärendet).

  Domstolar tog ingen hänsyn att läkare/kärande var långtidssjukskriven och mådde dåligt.  Domstolar bröt mot delgivningsregler massvis med gånger som är tydligt skrivna i FL.

  I och med att Arbetsdomstolen har inte mandat att ta upp jävsfrågor (TR anmäldes för jäv) utan Hovrätten som har mandat för både jävsfrågor och arbetsrätts frågor ombeddes AD att lämna ärendet över till Svea Hovrätt. De skulle överväga just denna fråga, och ta beslut just angående överlämning av ärende till Hovrätten.

  Det dröjde med tiden men inget beslut kom. Man tog tel. kontakt med AD och fick veta att de har fallit slutgiltig beslut som man fick ingen information om.

  Arbetsdomstol bortsåg faktumet om att deras beslut inte kom fram, utan ärende stängdes utan  förklaring och av oklara skäl samt utan möjlighet till yttrande.

  Oklart om beslutet som inte kom fram skickades av arbetsdomstolen överhuvudtaget med tanke på dubbla budskap och felaktig information som inlämnades vid flera tillfällen. Dessutom ombeddes AD att skicka alla beslut även elektroniskt med tanke på problem med posten. Men beslut inkom  vare sig med post eller elektroniskt.

  Uppgiften om beslutet kommit fram till kärande och om man tagit del av det kontrollerades inte, fast enligt FL har myndigheter skyldighet att göra det, särskild när Domstol uppmärksammas på problem med posten. Beslut skickades först med mail efter tel. samtal.

  Svea Hovrätten som läkare gick vidare till gav först möjlighet till omprövning av ärende i Arbetsdomstolen för att senare låtsas om att det aldrig skett. Man till och med öppnade nytt ärende i AD som senare lades ner/försvann utan förklaring.

  Högsta Domstolen tyckte att det var inte tillräckligt med bevis beträffande namnbyte från Uppsala LänsLandsting till Region Uppsala.  Domstolen fick stöd av Skatteverket/Kronofogden och Statistiska byrå som insisterat på att Region Uppsala finns inte till som enskild juridiskt person, utan Uppsala LänsLansting är lika med Region Uppsala.  Vart tog vägen Region förbundet efter sammanslagning med Uppsala LänsLandsting är frågan som lämnades utan ett svar.

  Dokument om uppsägning med näringstecken och klar text som tyder på Region Uppsala ignorerades av Högsta Domstolen. Läkare bereddes aldrig möjlighet att komma med ytterligare bevis med bl.a. ljudinspelningar. Svaret kom samma dag som ärende registrerades på Högsta Domstolen om att det var inte tillräckligt med bevis.

  Olagligt uppsägning och diskriminering valde Högsta Domstolen att bortse ifrån helt.

  När man insåg att rättsystemet är så korrupt avstod läkare ifrån den bisarra kampen dels av hälsoskäll och dels av insikten om att arbete hos en korrupt arbetsgivare lockar inte längre.

  Korrupta myndigheter hade en annan avsikt. De var inte klara och ville absolut förverkliga sina hot. Det gick så obestraffat bra att kringgå lagar i domstolsärende. Region Uppsala hade ingen chans att få sin vilja fram om domstolar tagit hänsyn till lagstiftning och tagit åtminstone upp frågan om olaglig uppsägning och diskriminering. men så var inte fallet. Frågan som man sökte rättvisan för inte ens tagits upp.

  Det visade sig hur enkelt det är för stora statliga myndigheter att förtala en individ, mobba och diskriminera i ”tysthet”.  Alla myndigheter är en stor familj, där alla är i beroende ställning av varandra. Ingen vill förstöra sin relation till höguppsatta myndigheter och stå kast för en annorlunda individ som söker rättvisa.

  Kallas det inte för korruption, som politiker i Sverige uppmärksammar så snabbt i andra länder, men vägrar se och framför allt åtgärda i sitt eget land?

  I detta ärende insåg man om hur lätt det gick med olagligt uppsägning och fortsatt med diskriminering. Nästa steg i bestraffningsprocessen — indragning av läkarlegitimation och två specialist kompetenser av korrupta skäl.

  Olaga hot, telefonhot, fysiska hot  sedan ärendet initierades  tagit ennorna proportioner. Polisen avböjde varenda en anmälning av oklara skäl, som oväntat nog klarnade upp när man fick läsa HSAN:s beslut.

  December 2018 inkom från HSAN ett delgivnings infobrev om oklar beslut.  Efter telefon kontakt med HSAN fick man mailvis ett beslut (15338-2018) om att HSAN beslutade att dra in läkarlegitimation.

  Region Uppsala  efter misslyckade försök med erbjudande om att köpa ut läkare från sin tjänst  (inspelat händelse) med löfte om goda referenser, om läkare antar erbjudandet, triumferade över olagligt avslutat rättsprocess innan den hann påbörjas.  Det var dags för nästa steg i korruption kedja. Nästa ”medel” var SoS/HSAN.

  3 månader efter uppsägning, 5 månader efter varsel om uppsägning och 9 månader efter att läkare var sjukskriven och inte ens utövat sitt yrke pga sviktande hälsotillstånd vänder sig arbetsgivare till IVO för utredning om läkarens lämplighet inom yrke. Samma IVO som skvallrade till arbetsgivare om anmälan om sviktande patientsäkerhet som arbetstagare gjorde och som senare orsakade avstängning från jobbet.

  I strid med lagstiftning startade IVO en utredning utan att meddela om det till sjukskriven läkare. I beslut påstås det att IVO skickade vid två tillfällen rekommenderat brev utan att brev hämtades.

  Det finns tydligt regelverk kring delgivning. Lagen uttalar sig tydligt även om parallella utredningar under pågående rättegång särskild om de kan påverka utgång av en rättegång.

  Trådstartaren

  Passa på och läs innan de tar bort inlägget igen!

  Sanningen ska fram

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
1

Du måste vara inloggad för att svara på denna tråd.

Vi har gjort en säkerhetsuppdatering på Mind forum som innebär att logga in-förfarandet har ändrats. Du kommer i samband med att du loggar in få ditt lösenord skickat via e-mail.